فصل دوم

آرام بخوان

‏حضرت امام در تابستان داخل حیاط نماز می خواندند، حدود سال 61 ـ60 ما هم‏‎ ‎‏پشت سر ایشان نماز می خواندیم. یک بار نماز که تمام شد، امام برگشتند و آرام‏‎ ‎‏به من فرمودند: بهتر است در نماز جماعت، آرام بخوانی. خوب نماز جماعت بلد‏‎ ‎‏نبودم و نمی دانستم که صدا نباید به امام جماعت برسد. من بغل گوش ایشان‏‎ ‎‏ایستاده بودم و نماز می خواندم.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 74

  • . حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی.