فصل دوم

روزی، پنجاه آیه

‏زمانی که در بیمارستان به ملاقات امام می رفتیم، می گفتند: بیایید بغل دست‏‎ ‎‏من، و جلوی پایم نایستید. راجع به نماز نصیحت می کردند و سؤال می کردند. به‏‎ ‎‏قرآن خواندن هم زیاد تکیه داشتند و می گفتند: اگر می توانید روزی پنجاه آیه را‏‎ ‎‏بخوانید. یعنی پنجاه آیه از قرآن خواندن، جزء واجبات باشد.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 70

  • . مرتضی اشراقی.