فصل دوم

نماز صبح

‏امام می پرسیدند: نماز خوانده اید؟ می گفتیم: بله، نماز ظهر را خوانده ایم، ولی‏‎ ‎‏نماز صبح را خواب ماندیم. می گفتند: نماز صبح را خواب می مانید، می توانید هر‏‎ ‎‏وقت که بیدار شدید، نماز صبح را بخوانید.‏

‏     یک بار من گفتم: اگر بلند شدیم ساعت دو بود چی؟ گفتند: نماز صبح را‏‎ ‎‏بخوان. یعنی حتی قبل از اینکه اذان بگویند. ایشان به این طریق روحیۀ ما را‏‎ ‎‏تشویق می کردند، چون هنوز به ما نماز واجب نشده بود؛ و به مرور به این مسأله‏‎ ‎‏عادت می کردیم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 70

  • . مرتضی اشراقی.