فصل دوم

از آقای توسلی بپرس

‏من بسیاری از مسائل شرعی را از امام سؤال می کردم مانند مسائل نماز، روزه،‏‎ ‎‏خمس، حتی جزئی ترین مسائل را از ایشان می پرسیدم و امام نیز به سؤال ما‏‎ ‎‏پاسخ می دادند؛ ولی در این اواخر می گفتند: از آقای توسلی بپرس، و ما را پیش‏‎ ‎‏ایشان می فرستادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 68

  • . علی اشراقی.