فصل دوم

تفاوتی نداری

‏ده سال بیشتر نداشتم که با برادرهایم و پسرخاله ام قایم موشک بازی می کردیم،‏‎ ‎‏حجاب هم داشتم اما امام یک روز مرا صدا کردند و گفتند: شما هیچ تفاوتی ‏‏[‏‏از‏‎ ‎‏لحاظ تکلیف شرعی‏‏]‏‏ با خواهرتان ندارید. مگر او با پسرها بازی می کند که شما با‏‎ ‎‏پسرها بازی می کنید؟ از آن روز به بعد با پسرها بازی نکردم.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 67

  • )) عاطفه اشراقی؛ زن روز، ش 1267، ص 47.