فصل دوم

نماز اول وقت

‏آقا راجع به نماز بچه ها بسیار سفارش می کردند؛ نسبت به اینکه فرزندانشان‏‎ ‎‏نمازهای خود را در اول وقت به جا بیاورند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 67

  • )) زهرا اشراقی؛ سروش، ش 476.