فصل اول

حرفهایت را امسال بگو

‏علی اشراقی قد بلندی داشت و من هم قدم کوتاه بود. هر دفعه که خدمت امام‏‎ ‎‏می رسیدیم، می فرمودند: مسیح، حرفهایت را امسال به علی بگو، صدایت سال‏‎ ‎‏دیگر به او می رسد.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 62

  • . حجت الاسلام و المسلمین مسیح بروجردی.