فصل اول

بازی بیست دقیقه ای

‏امام پیش از ظهرها در منزل برای طلبه ها درس داشتند و درس ساعت‏

کتابپدر مهربانصفحه 59
‏یازده و نیم تمام می شد. آقا مقید بودند تا ساعت ده دقیقه به دوازده که‏‎ ‎‏می خواستند برای نماز ظهر آماده شوند به مدت بیست دقیقه با ما بازی کنند. ما‏‎ ‎‏خودمان وسایلی درست می کردیم و با ایشان بازی می کردیم. یا سر ما را توی‏‎ ‎‏دامنشان می گرفتند و دیگری می رفت قایم می شد و این کارها برای ما خیلی‏‎ ‎‏عادی بود.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 60

  • )) زهرا مصطفوی.