فصل اول

بیایید علی را ببرید

‏یک روز وقتی پیش امام آمدم خیلی شلوغ کردم، آقا با آیفون زنگ زدند و گفتند:‏‎ ‎‏بیایید علی را ببرید، من را اذیت می کند، بعد گوشی را زمین گذاشتند. من هم‏‎ ‎‏گوشی را برداشتم و زنگ زدم، گفتم: بیایید آقا را ببرید، اذیتم می کند. امام از این‏‎ ‎‏کار من خیلی خندیدند.‏‎[1]‎

‎ ‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 54

  • . سید علی خمینینوه حضرت امام.