فصل اول

گم نشوند

‏ایشان در مورد بچه های کم سن و سال خیلی مقید بودند، به عنوان مثال در مورد‏‎ ‎‏خطرات جانی خیلی مواظب بودند و توصیه می کردند که بیرون می روند گم‏‎ ‎‏نشوند، آنها را ندزدند، و خیلی نگران آنها بودند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 40

  • )) فاطمه طباطبایی.