فصل اول

پرهیز از خطر

‏حضرت امام، علی را بسیار دوست می داشتند و به او علاقۀ بسیاری ابراز‏‎ ‎‏می نمودند. بارها می فرمودند: من علی را بیشتر از بچه های خودم دوست دارم.‏‎ ‎‏علاقۀ امام به علی سبب شد تا سفارش کنند که دور حوض و پله ها را نرده بکشند‏‎ ‎‏که خطری متوجه او نشود.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 38

  • )) خدیجه ثقفی (همسر حضرت امام).