فصل اول

شیر مادر

‏امام همیشه نصیحت می کردند که خوب است بچه دو سال شیر مادر بخورد.‏‎ ‎‏بچه ها را از آن محروم نکنید. شیر مادر برای بچه مفید است.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 37

  • )) فرشته اعرابی.