فصل اول

اهمیت به نام ائمه(ع)

‏در مورد نامگذاری کودکان، حضرت امام به نام ائمه خیلی اهمیت می دادند و‏‎ ‎‏پیشنهاد ایشان در مورد نام دختران بیشتر فاطمه و زهرا بود، و در مورد پسرها،‏‎ ‎‏محمد و علی؛ ولی در مورد فرزندان خود به پیشنهاد و نظر خانم احترام‏‎ ‎‏می گذاشتند و در مورد نوه ها حق نامگذاری را به والدین کودک می دادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 35

  • )) صدیقه مصطفوی (دختر حضرت امام).