فصل اول

محبت خاص

‏آنچه که اصلاً در منزل ما مطرح نبود، دختر و پسر بودن بچه ها بود. همۀ بچه ها‏‎ ‎‏برای امام عزیز بودند. ما هیچ وقت احساس نکردیم که حتی ایشان کدامیک از ما‏‎ ‎‏را بیشتر دوست داشتند و کدامیک را کمتر. رفتارشان با همه یکسان بود. البته‏‎ ‎‏ظاهراً نسبت به اولاد دختر اظهار محبت بیشتر می کردند. حضرت امام همیشه‏‎ ‎‏محبت و لطف خاصی نسبت به فرزندان دختر خود داشتند. این امر شاید به‏‎ ‎‏خاطر آن باشد که می دانستند جامعه آنطور که شایسته است به طبقۀ بانوان‏‎ ‎‏توجه ندارد و ما همیشه مورد محبت ایشان بودیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 32

  • )) فریده مصطفوی.