فصل اول

دختر اولاد است

‏یک بار دخترم به آقا گفت: آقا یک پسر دارم. امام فرمودند: مریم سعی کن بچه دار‏‎ ‎‏شوی. گفت: آنقدر خانه مان کوچک است که اگر راه برویم به هم می خوریم، چطور‏‎ ‎‏بچۀ بیشتر پیدا کنم. آقا فرمودند: به این چیزها فکر نکن. بچه پیدا کن. آن هم‏‎ ‎‏دختر، دختر اولاد است.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 30

  • )) بدرالسادات پسندیده.