فصل اول

مورد علاقه

‏علاقه آقا به دختر خیلی زیاد بود، یعنی به کسانی که فرزند دختر داشتند‏‎ ‎‏می گفتند: «آن چیزی که مهم است. دختر است». همیشه می گفتند: «آن کسی که‏

کتابپدر مهربانصفحه 29
‏مورد علاقه می تواند قرار بگیرد دختر است».‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 30

  • )) فرشته اعرابی.