فصل اول

از آنها تعریف می کردند

‏در بین نوه های امام، دختر خانمهایی که نزدیک سن ازدواج بودند، پیش امام‏‎ ‎‏محبوبترین بودند؛ و امام مرتب از آنها تعریف می کردند؛ و وقتی ازدواج می کردند‏‎ ‎‏نفر بعدی مطرح می شد و نظر ایشان به طرف او جلب می شد.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 29

  • )) علی اشراقی.