فصل اول

توجه بیشتر

‏امام خیلی سفارش کودکان را می کردند بخصوص اگر می فهمیدند که کودک‏‎ ‎‏فرزند شهید است بیشتر تفضل و عنایت داشتند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 26

  • . سید رحیم میریان.