فصل اول

احترام به فرزندان شهدا

‏در مواقعی که امام استراحت می کردند، اتفاق می افتاد که بعضی از فرزندان‏

کتابپدر مهربانصفحه 23
‏شهدا یا خانواده های شهدا را به اتاق ایشان می بردم. امام بلند می شدند و‏‎ ‎‏فرزندان شهدا را مورد تفقد قرار می دادند. به آنها مهربانی می کردند و انعام‏‎ ‎‏می دادند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 24

  • . حاج عیسی جعفری.