فصل اول

به بهانۀ بچه ها

‏برخی از آقایان و دوستان که می خواستند به دیدن امام بیایند، بچه ها را بهانه‏‎ ‎‏می کردند و با بچه هایشان می آمدند؛ چون می دانستند امام نسبت به بچه ها یک‏‎ ‎‏عاطفۀ عجیبی دارند، بنابراین به بهانه گرفتن عیدی برای آنها به دیدن امام‏‎ ‎‏می آمدند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 21

  • . سیدرحیم میریان از اعضای دفتر امام.