فصل اول

صمیمی و مهربان

‏امام با نوه هایشان خیلی صمیمی و مهربان بودند. شاید چون آنها خُردسال و‏‎ ‎‏بعضاً جوان بودند، حضرت امام با آنها خیلی رفیقتر و مهربانتر بودند. مثلاً وقتی‏

کتابپدر مهربانصفحه 20
‏که ما خدمتشان بودیم، سختشان بود که به ما کاری واگذار کنند. اما به نوه ها‏‎ ‎‏می گفتند: «این لیوان را آب کن» یا «آن دوای مرا بده» یا «آن استکان را بردار».‏‎ ‎‏خلاصه با آنها صمیمی و خودمانی تر بودند، آنها هم شیفتۀ حضرت امام بودند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 21

  • . فریده مصطفوی دختر حضرت امام.