فصل اول

شما ملاقات دارید

‏گاهی وقتها روزهایی که ملاقات داشتند روز قبل از آن به علی می گفتند: شما‏‎ ‎‏ملاقات دارید، اگر افتخار بدهید برای دیدار با مردم در خدمتتان باشیم و به مزاح‏‎ ‎‏از علی وقت می گرفتند که شما برای ملاقات مردم در حسینیه افتخار بدهید.‏

‏     یک روز که علی را به حسینیه بردند علی در جلوی آقا حرکت می کرد، وقتی‏‎ ‎‏مردم ابراز احساسات می کردند، علی مانند آقا دست تکان می داد، زمانی که بر‏‎ ‎‏می گشتند، امام به شوخی فرمودند: این جمعیت برای من دست تکان می دادند.‏‎ ‎‏علی گفت: نه آقا، برای من دست تکان می دادند. امام می فرمودند: نه من پشت‏

کتابپدر مهربانصفحه 15
‏سر شما بودم، شما نمی دیدید دستم را تکان می دادم و مردم برای من دست‏‎ ‎‏تکان می دادند. علی گفت: شما پشت سر من بودید و مواظب بودید که اگر من‏‎ ‎‏می خواستم بیفتم پایین، مرا بگیرید. امام از حرفهای علی خیلی خوششان‏‎ ‎‏می آمد و می خندیدند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 16

  • )) رضا فراهانی (پاسدار).