فصل اول

چرا گریه او را در آوردی؟

‏منیره خانم‏‎[1]‎‏ می گفت: یک مرتبه داخل اتاق امام رفتم، دیدم که ایشان در سجده‏‎ ‎‏هستند، علی از راه رسید، رفت روی کول امام، من خیلی ناراحت شدم، دویدم و‏‎ ‎‏علی را بلند کردم و از اتاق بیرون رفتم. علی شروع به گریه کردن کرد. آقا وقتی‏‎ ‎‏نمازشان تمام شد، آمدند و گفتند: چرا اینطوری کردی؟ چرا گریه بچه را‏‎ ‎‏درآوردی؟ گفتم: آقا، این کار را کرده است. گفتند: عیبی ندارد، مواظب باش که‏‎ ‎‏این کار را نکند و الاّ بد کاری کردی گریه او را درآوردی. بعد دوباره او را بردند و‏‎ ‎‏پیش خودشان نشاندند.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 14

  • خدمه بیت امام.
  • . فاطمه طباطبایی.