فصل اول

علی را نگاه میکنم

‏امام گاهی می گفتند: صبح که می خواهم بروم حسینیه، می آیم از دم در‏‎ ‎‏می پرسم، اگر بگویید کسی نیست و موقعیت مناسب است، می آیم داخل و بالای‏‎ ‎‏سر شما می ایستم، مقداری علی را نگاه می کنم و بعد به حسینیه می روم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 13

  • . فاطمه طباطبایی عروس حضرت امام.