فصل اول

همین جا بازی کند

‏یک روزی پسرم ـ محمدحسن ـ اذیت کرد، من دنبالش کردم، به اندرونی رفت،‏

کتابپدر مهربانصفحه 11
‏من هم به اندرون رفتم، امام گفتند: غلامرضا چه شده؟ گفتم: اذیت کرده. امام‏‎ ‎‏گفتند: نه، بگذار همین جا بازی کند.‏‎[1]‎

‏ ‏

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 12

  • )) غلامرضا طالبی (خادم حضرت امام).