فصل اول

در مسجد است

‏تا من نمی آمدم، امام غذا نمی خورد، حتی اگر غذا سرد می شد، نمی خوردند تا‏‎ ‎‏من بیایم. یک بار گفتند: بروید از خانه علی را بیاورید. گفتند: علی در خانه نیست.‏‎ ‎‏به حاج عیسی گفتند: بروید از مسجد بیاوریدش، در مسجد است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 9

  • )) سیدعلی خمینی (نوه حضرت امام).