فصل اول

علاقۀ خاص

‏عماد کودکی خوش سیما و نتیجۀ اول امام بود و ایشان علاقۀ خاصی به او‏‎ ‎‏داشتند. به طوری که از دو ـ سه ماهگی به عماد می گفتند آقای طباطبایی و به‏‎ ‎‏من می گفتند مادر آقای طباطبایی و وقتی می خواستند احوال همسرم و یا پدر‏‎ ‎‏همسرم (آقای سلطانی) و حتی مادرم را بپرسند، می گفتند: پدر آقای‏‎ ‎‏طباطبایی، جد آقای طباطبایی و یا جدۀ آقای طباطبایی؛ چطور است؟ یعنی‏‎ ‎‏محور را عماد، قرار می دادند و به این شکل ابراز علاقه می کردند که این تا سه یا‏‎ ‎‏چهار سالگی عماد ادامه داشت.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 5

  • . فرشته اعرابی.