فصل اول

مهربانترین چهره

‏امام همیشه سعی می کردند که در خانواده مهربانترین چهره برای ما باشند. با‏‎ ‎‏وجود اینکه همۀ ما نزدیکتر از امام به خود داشتیم مانند پدر، مادر، برادر و‏‎ ‎‏خواهر؛ اما امام یک کانون رحمت و عاطفه و برای همۀ ما ملجأ و پناه بودند و ما‏‎ ‎‏احساس می کردیم ایشان از همه به ما نزدیکتر و مهربانتر است.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 3

  • )) علی اشراقی (نوه حضرت امام).