فصل اول

محبت به کودکان

‏امام در برخوردهای خصوصی با افراد، بخصوص کودکان، عواطف خودشان‏‎ ‎‏را خیلی روشن و مشخص و در کمال محبت نشان می دادند. وقتی کودکی‏‎ ‎‏با والدینش نزد ایشان می آمد، در درجۀ نخست به او توجه می کردند و‏‎ ‎‏محبت خودشان را نشان می دادند که از علائم این ابراز محبت، گرفتن‏‎ ‎‏دست بچه ها میان دستانشان و زدن روی دست و یا لمس کردن گونه های آنها‏‎ ‎‏بود.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابپدر مهربانصفحه 3

  • )) شمس احمدی (از منسوبین آیت الله پسندیده، برادر امام).