آیت الله محمد یزدی

پاسخ به سؤالات

‏     ‏‏حضرت امام(س) برای طلاب و محصلین و بخصوص برای شاگردان،‏‎ ‎‏احترام خاص قائل بودند. در جلسات درس اگر اشکال می شد، توجه‏‎ ‎‏می فرمودند و پاسخ می دادند و در بحث اصول، غیر از پاسخگویی در‏‎ ‎‏جریان تدریس بعد از درس می نشستند و شاگردانی که سؤالاتی داشتند،‏‎ ‎‏دور ایشان جمع شده و یک یک سؤال کرده و پاسخ می شنیدند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 171