آیت الله محمد مؤمن

نظم و دقت شگفت آور در انجام امور

‏     ‏‏حضرت امام(س) در ایام تدریس، از نظر رعایت وقت، بسیار دقیق و‏‎ ‎‏منظم بود. در آن زمان چون زمان درس بر اساس طلوع و غروب آفتاب‏‎ ‎‏بود، اگر هر روز نسبت به روز قبل، طلوع یا غروب آفتاب یک دقیقه و یا‏‎ ‎‏5 / 1 دقیقه تفاوت داشت، در موقع تشریف فرمایی هر روز نسبت به روز‏‎ ‎‏قبل این یک و نیم دقیقه عیناً رعایت می شد. ‏

‏     شاید مکرر می فرمودند: من دوست دارم آقایان هنگام آمدن به درس‏‎ ‎‏دم در تزاحم کنند. (که همه با هم سر ساعت معین دم در مسجد یا درس‏‎ ‎‏برسند) ‏

‏     و برای ترغیب بیشتر با این نظم و دقت بارها شد که محصلی چند‏‎ ‎‏دقیقه دیرتر حاضر شده بود، اگر اشکالی را عنوان می کرد می فرمودند:‏‎ ‎‏شما دیر آمده اید حق اشکال کردن ندارید. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 161