شهید محلاتی (از زبان همسر ایشان)

شاهدوستی یعنی غارتگری

‏     ‏‏مرحوم شهید محلاتی در خاطرات خود می فرمایند: بعد از جریان‏‎ ‎‏حمله به مدرسه فیضیه من رفتم قم. حضرت امام(س) گفتند چیزی‏‎ ‎‏می نویسم در جواب نامه آقایان تهران، بیایید ببرید. من دیر رسیدم، ایشان‏‎ ‎‏فرستاده بودند. من رفتم و به کمک دوستان چاپش کردیم. آن مطلب‏‎ ‎‏اعلامیه معروف «شاه دوستی یعنی غارتگری» خطاب به مرحوم سید علی‏‎ ‎‏اصغر خویی بود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏


صحیفه دلجلد 1صفحه 149

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 150