شهید محلاتی (از زبان همسر ایشان)

شهید محلاتی (از زبان همسر ایشان)

‏ ‏

‏     ‏‏اعتقاد بر این است که اگر مرحوم حاج آقا ـ شهید محلاتی ـ در قید‏‎ ‎‏حیات بودند، یقیناً گنجینه ای از خاطرات ناگفته و زوایای نادیده‏‎ ‎‏شخصیت حضرت امام (‏‏قدس سره‏‏) را ارائه می داد. چرا که ایشان بیش از 40‏‎ ‎‏سال با حضرت امام آشنایی داشت و یک روز را بدون حضرت امام‏‎ ‎‏نزیست و رهرو واقعی، مؤمن و شجاع حضرت امام بود تا به محبوب‏‎ ‎‏خود رسید. نسبت به حضرت امام عشق می ورزید و ایشان را در وصیتنامه‏‎ ‎‏شفیع قیامت خود قرار دادند. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 147