آیت الله محمدحسن قدیری

صلاح حال، نه استخاره

‏     ‏‏وقتی کسی از امام تقاضای استخاره می کرد، گاهی با تسبیح و گاهی با‏‎ ‎‏قرآن به همین طور که معمول است، استخاره می فرمودند؛ ولی در مورد‏‎ ‎‏کارهای خودشان من خاطره ای دارم که وقتی رفقای نجف از ایشان‏‎ ‎‏درخواست کردند که درس اصول را شروع فرمایند، ایشان موافقت‏‎ ‎‏نمی فرمودند. یکی از رفقا عرض کرد آقا استخاره بفرمایید، اگر خوب‏‎ ‎‏بود شروع کنید؛ ایشان در جواب فرمودند استخاره چیست؟ من باید حال‏‎ ‎‏خودم را ملاحظه کنم که می توانم بپذیرم یا نه. و بالاخره نپذیرفتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 137