آیت الله محمدحسن قدیری

وضوی امام

‏     ‏‏من دو مرتبه وضو گرفتن امام عزیز را دیده ام. درست مثل وضوی‏‎ ‎‏پیغمبر اکرم(ص) که در اخبار بیانیه ذکر شده است. فقط برای هر یک از‏‎ ‎‏صورت و دستها، به یک مشت آب اکتفا می نمودند و با یک مرتبه شستن‏‎ ‎‏وضو می گرفتند. در مقام فتوی هم برخلاف بسیاری از مجتهدین‏‎ ‎‏می فرمودند: بیش از یک مرتبه شستن استحباب ندارد و افضل وضوها‏‎ ‎‏وضوی پیغمبر اکرم(ص) است که با یک مشت آب و یک مرتبه شستن‏‎ ‎‏وضو می گرفتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 136