حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علم الهدی

فروکش کردن تدریجی مخالفتها

‏     ‏‏طعنه به روش سیاسی امام و روش علمی ایشان در فلسفه و عرفان‏‎ ‎‏مطابق نظر بعضی که در آن روز موقعیتی ظاهری داشتند، بارها مشاهده‏‎ ‎‏شد و قبل از آنکه شاگردان استاد به صدها نفر برسد، کم و بیش به گوش‏‎ ‎‏می رسید. اما از آن به بعد که توجه خاص شاگردان برومند و صاحب‏‎ ‎‏قلمان تقریر درس ایشان از صدها گذشت، دیگر کسی را یارایی و جرأت‏‎ ‎‏کوچک ترین اهانت یا جسارت نبود و بگوش شاگردان ایشان نمی رسید.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 112