حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علم الهدی

گویا امام از عالمی دیگر آگاه است

‏     ‏‏در مواقع مکرر در دستور حمله ها، خصوصاً حمله های نیروی زمینی‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 104
‏در جبهه های جنوب یا غرب شاهد بودم که به طور محرمانه از حضرت‏‎ ‎‏امام کسب تکلیف می شد. برخورد امام جوری بود که گویا از عالمی‏‎ ‎‏دیگر آگاه است که مصلحت نیست عیان شود و بعداً ثابت می شد که منع‏‎ ‎‏امام عین واقع بوده یعنی مثلاً مصلحت در حمله نبوده است و بالعکس‏‎ ‎‏مواقعی پیش آمد که کسب اجازه برای حمله در ساعت و دقیقه معین‏‎ ‎‏می شد و امام می فرمودند، بمانید تا خبر دهم و در همان شب ساعت 5 / 3‏‎ ‎‏بعد از نیمه شب دستور محرمانه می آمد و حمله موفقیت آمیز انجام‏‎ ‎‏می شد.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 105