حجت الاسلام والمسلمین سید جواد علم الهدی

مسیح یا نماینده مسیح

‏     ‏‏به خاطر دارم شبهای نوفل لوشاتو را که مدت شش شب نماز مغرب و‏‎ ‎‏عشا را در محضر امام بوده ام. روحانیت نماز و نحوۀ برگزاری آن،‏‎ ‎‏آنچنان جالب و دلپذیر بود که گروهی از زن و مرد و کودک مردم محل‏‎ ‎‏با اینکه مسیحی بودند قبل از شروع نماز با فاصله ای که پلیس معین کرده‏‎ ‎‏بود، می ایستادند و عاشقانه به جمال ملکوتی امام می نگریستند و این تعبیر‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 99
‏را همان وقت به واسطه ای از مردم روستا شنیدیم که می گفتند او اگر مسیح‏‎ ‎‏نیست، نماینده مسیح است که در روستای ما تجلی کرده است. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 100