آیت الله صادق خلخالی

تألیف پس از حلاجی

‏     ‏‏امام پس از تدریس همه مطالب را می نوشتند. نوشته های فقهی و‏‎ ‎‏اصولی امام پس از تدریس و حلاجی نوشته شده و لذا خیلی دقیق است،‏‎ ‎‏چون پس از حل و فصل مطالب نوشته شده است. دماء ثلاثه امام که خود‏‎ ‎‏من هم نوشته ام و دو جلد مکاسب محرمه و پنج جلد بیع به همان ترتیب‏‎ ‎‏نوشته شده است و همچنین اصول که نامش الرسائل است. کتابهای امام از‏‎ ‎‏ذخایر بسیار مهم محسوب می شود. ‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 72