آیت الله صادق خلخالی

مطالب حساس را با طلاب در میان می گذاشتند

‏     ‏‏اگر از کسی مسألۀ ناراحت کننده ملاحظه می کردند، کم اتفاق می افتاد‏‎ ‎‏که بازگو کنند و طرف را در جریان قرار دهند، مگر اینکه مسأله مهم بوده‏

صحیفه دلجلد 1صفحه 69
‏باشد که مطالب را علنی می کردند؛ مخصوصاً در جریان جلسات با آقایان‏‎ ‎‏شریعتمداری و گلپایگانی و حائری و آقای حاج سید محمد محقق داماد‏‎ ‎‏و آقای علامه طباطبایی و لنگرودی و آقای حاج شیخ عبدالنبی و آقا‏‎ ‎‏میرزا هاشم آملی لاریجانی، مطالب حساس مربوط به طلاب را با‏‎ ‎‏آنها(طلاب) در میان می گذاشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 70