آیت الله صادق خلخالی

نحوۀ برخورد با شاگردان

‏     ‏‏ایشان بسیار دوست داشتند که شاگردانش در درس اشکال کنند و بُز‏‎ ‎‏اخفش نشوند و مطالب را سرسری قبول نکنند. هر شاگردی که حواسش‏‎ ‎‏در درس جمع بود، مورد توجه خاص امام قرار داشت و امام با او با‏‎ ‎‏خوشرویی رفتار می کردند و بعضاً شوخی ملیحی با شاگردان داشتند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 66