آیت الله صادق خلخالی

کالجبل الرّٰاسخ

‏     ‏‏امام در سیاست غیر قابل انعطاف و بسیار محکم و متصلب بودند و از‏‎ ‎‏خط مشی تشخیص داده تنزل نمی کردند. ایشان اوایل نهضت در سال‏‎ ‎‏1341، می فرمودند: اگر اعلامیه ما را توقیف می کنند و طرف را‏‎ ‎‏بازداشت می نمایند، ما باید خود اعلامیه مان را روی دست بیندازیم و به‏‎ ‎‏مردم بدهیم. تمام مطالب اعلامیه ها را خود از اول تا آخر می نوشت و‏‎ ‎‏کم اتفاق می افتاد که قلم خوردگی داشته باشد.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 62