آیت الله صادق خلخالی

خاطره اولین دیدار

‏     ‏‏من از مدرسه، جلوتر از آقا خارج می شدم و در برگشت روبروی آقا‏‎ ‎‏قرار می گرفتم و سلام می کردم. آقا سلام را با یک نگاه سر بزیر جواب‏‎ ‎‏می دادند. و بعدها از طلاب دیگر فضایل و عمق علمی آقا برای ما بیان‏‎ ‎‏گردید.‏


صحیفه دلجلد 1صفحه 59
‏     حضرت امام در آن تاریخ می آمدند در دارالشفاء قسمت فوقانی‏‎ ‎‏طبقه دوم در طرف غرب به تعدادی از طلاب درس مکاسب و کفایه و‏‎ ‎‏منظومه حکمت می گفتند و غالباً در ساعت سه یا چهار بعدازظهر آقا بر‏‎ ‎‏سر درس حاضر می شدند.‏

‏ ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 60