حجت الاسلام والمسلمین تفویضی

آقایان تشریف دارند؟!

‏     ‏‏استاد گاهی در وسط درس با صدای بلندتر می فرمودند «آقایان‏‎ ‎‏تشریف دارند؟» با اینکه همۀ شاگردها پای منبر درس و در حضور ایشان‏‎ ‎‏بودیم؛ ولی ایشان با فراستی که داشتند، می یافتند که آقایان جسمشان‏‎ ‎‏اینجاست ولی خودشان بیرون حوزه درس می باشند و بعضی هم که در‏‎ ‎‏خواب و چرت بودند و با هشدار استاد معظم گویا خوابها از خواب بیدار‏‎ ‎‏و بیرون رفته ها به جلسۀ درس برمی گشتند و درس رونق مخصوص به‏‎ ‎‏خود را پیدا می کرد. ‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 33