حجت الاسلام والمسلمین احمد احمدی

رفع نقیصه از کلام مستمند

‏     ‏‏یک روز عصر، پس از جریان فیضیه و پیش از 15 خرداد در همان‏‎ ‎‏منزل یخچال قاضی در اتاقی کوچک، جمعی برای دیدن امام رفته‏‎ ‎‏بودیم. حدود سه ربع تا یک ساعت برای ملاقاتها تشریف می آوردند.‏‎ ‎‏پیرمردی مستمند آمده بود و در ضمن شرح زندگی و ناداری و بیماری‏‎ ‎‏همسرش گفت: من همخوابه ای هم دارم که بیماری دارد و... . برخی از‏‎ ‎‏حاضران از این کلمه همخوابه لبخند زدند. البته هیچکس در حضور امام‏‎ ‎‏جرأت خنده نداشت، امام بیدرنگ در لابلای سخن فرمودند: آن‏‎ ‎‏مخدّره هم...؛ سپس هم دستور کمکی به آن مرد دادند. ما از این تیزبینی و‏‎ ‎‏رفع نقیصه فوری از کلام آن مستمند، سخت به تعجب افتادیم.‏

‎ ‎

صحیفه دلجلد 1صفحه 20