دهه پنجاه: خاطرات حسن حسن زاده کاشمری،علی خاتمی،محمدکاظم شکری

بسم الله الرحیم الرحیم

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

دهه پنجاه

(یادها ـ 18 )

‏ ‏

‏ ‏

خاطرات :

‏ ‏

حسن حسن‌زاده کاشمری،

علی خاتمی

محمدکاظم شکری

‏ ‏

‏ ‏

تدوین :

فرامرز شعاع حسینی

‏زیر نظر : محمد جواد مرادی نیا‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

معاونت پژوهشی ـ گروه تاریخ

کتابدهه پنجاهصفحه 1