فصل چهارم: خاطرات حسن ملک

تصرف رادیو - ‏تلویزیون

‏درگیری ها کمی آرام تر شده بود. رادیو - تلویزیون را گرفته بودند و ‏‎ ‎‏اعلام کردند که بچه ها رادیو - تلویزیون را گرفته اند. وقتی به خانه ‏‎ ‎‏برگشتم، رادیو را آوردم تا مطالبش را بشنوم. خواهرزاده دامادم از منزل ‏‎ ‎‏یکی از طاغوتی ها تلویزیونی به خانه شان آورده بود. آنجا رفتم و پای ‏‎ ‎‏تلویزیون نشستم، ببینم چه اتفاقی افتاده است. دیدم بحمدالله از ‏‎ ‎‏تلویزیون آهنگ های انقلابی پخش می شود.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 198