فصل سوم: خاطرات علی محمدآقا

کابل

‏ساده ترین شکنجه با کابل بود. به پا کابل می زدند تا ورم کند و دیگر ‏‎ ‎‏دویدن کفاف نمی داد. پوست کف پا می ترکید و گوشت اضافه می آورد. ‏‎ ‎‏خیلی از بچه های زندان کف پایشان گوشت اضافه دارد؛ مثل سنگ است. ‏‎ ‎‏این افراد الان هم برای راه رفتن مشکل دارند.‏


کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 123
‏پشت پاهایشان همه از بین رفته بود و دیگر پوست نمی آورد. مدام ‏‎ ‎‏ترمیم شده بود و دوباره زده بودند. دست آخر پوست خودش را ول ‏‎ ‎‏کرده بود. سوزاندن هم در کار بود.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 124