فصل دوم: خاطرات مهدی فرهودی

تأسیس کتابفروشی

‏بعد از انقلا ب در محل خودمان یک کتابفروشی باز کردم. از افرادی مثل ‏‎ ‎‏دکتر خداپرست،‏‏  دکتر بیات و مهندس انتظاری‏‏ (وی اکنون از اعضای ‏‎ ‎‏هیأت مدیره مخابرات است) 6- 5 هزار تومان گرفتم و از کار دولتی ‏‎ ‎‏خارج شده و مغازه ای خریدم؛ چون در محله ما کمونیستها و چپی ها ‏‎ ‎‏فعالیت می کردند و من می خواستم یک کتابفروشی مذهبی داشته باشیم. ‏‎ ‎‏توسط آقای ابوالفضل عرب‏‏، کتابهای دکتر شریعتی‏‏ را می آوردیم.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 100