فصل دوم: خاطرات مهدی فرهودی

فعالیتهای مسجد قبا

‏مجموعه اطلاعاتی که من راجع به حوادث سال 56 از قبیل درگذشت ‏‎ ‎

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 91
‏دکتر شریعتی‏‏، مقاله رشیدی مطلق در روزنامه اطلاعات‏‏ و شهادت حاج ‏‎ ‎‏آقا مصطفی دارم همه همان است که در روزنامه های آن دوران بود.‏

‏تظاهرات پراکنده در شبهای مختلف انجام می شد . افرادی مثل: شهید ‏‎ ‎‏دکتر مفتح‏‏ و مهندس مهدی بازرگان‏‏ در مسجد قبا‏‏ فعال بودند. مهندس ‏‎ ‎‏بازرگان سخنرانی می کرد و آن مسجد به صورت پایگاهی برای مبارزات ‏‎ ‎‏بچه ها درآمده بود.‏

 

کتابخاطرات مبارزه و زندانصفحه 92